Organizacija društva

• Skupština društva

• Nadzorni odbor

• Uprava

• Opći i financijski poslovi

• Zaposlenici na obavljanju poslova